Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului își exprimă dezacordul cu propunerile de instituire a obligativității detașării cadrelor medicale sau rechemării acestora din concediile anuale fără de consimțământul lor

Avocatul Poporului cheamă deputații să nu adopte proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii, care a fost examinat la ședința Guvernului din 17 iunie 2020.  Proiectul în cauză stabilește dreptul angajatorilor de a dispune detaşarea și/sau rechemarea din concediul de odihnă anual al personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau altor categorii de salariați fără acordul scris al salariatului, în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și război sau declararea stării de urgență în sănătate publică.  

În opinia Avocatului Poporului, aceste prevederi contravin standardelor  internaționale și naționale din domeniul muncii, afectează, în special, dreptul la muncă și la protecția muncii, statuate în articolul 43 din Constituția Republicii  și  standardele prevăzute în articolelel 6 și 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale[1], precum și art.1 și 2 din Carta Socială Europeană (revizuită)[2].

Mihail Cotorobai e de părere că oferirea dreptului angajatorului de a detaşa sau rechema salariatul din concediul de odihnă anual, fără acordul acestuia, contravine și prevederilor articolului 6 din Codul muncii, care statuează că „orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii sale. Nimeni, pe toată durata vieţii sale, nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Orice act juridic încheiat cu nerespectarea acestor dispoziţii este nul.”  

Codul muncii prevede posibilitatea rechemării  salariatului din concediul de odihnă anual și detașarea salariatului, condiția fiind doar obținerea consimțământului scris al acestuia. În situația în care se propune excluderea acestei condiții în  perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, aceste circumstanțe ar putea genera situații abuzive din partea angajatorului. 

De asemenea, Avocatul Poporului accentuează că pentru depășirea situațiilor de criză  în perioada pandemiilor, stărilor de urgență, etc., în primul rând, se impun acțiuni pentru asigurarea condițiilor adecvate de securitate și sănătate la locul de muncă, dar și de motivare a angajaților antrenați în prevenirea și combaterea consecințelor situațiilor excepționale. În aceste condiții, angajații ar putea fi stimulați să accepte propunerile angajatorului de detaşare sau de rechemare din concediul de odihnă anual.

Mihail Cotorobai readuce în atenție recomandările Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale adresate statelor în contextul  pandemiei de COVID-19[3]: ,,Toți lucrătorii ar trebui să fie protejați de riscurile de infecție la locul de muncă, iar statele participante ar trebui să ia măsuri de reglementare adecvate pentru a se asigura că angajatorii reduc la minimum riscurile de infecție în conformitate cu bunele practici de sănătate. Înainte de a lua astfel de măsuri, angajații nu ar trebui să fie obligați să lucreze și ar trebui să fie protejați de sancțiuni disciplinare sau de altă natură pentru refuzul de a lucra fără o protecție adecvată…”

Avocatul Poporului își reiterează în acest context adresările sale către autorități  de a respecta drepturile și demnitatea angajaților, de a asigura garanțiile sociale și condițiile  privind securitatea muncii la locul de muncă, de a proteja angajații de acte susceptibile să le producă prejudicii şi de a acorda facilități corespunzătoare pentru a-şi îndeplini  atribuțiile de serviciu.  Prin urmare, soluția propusă de Guvern   prin acest proiect de lege este inadmisibilă din perspectiva respectării dreptului la muncă și la protecția muncii. 

De asemenea, Avocatul Poporului își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că proiectul de lege a fost promovat fără respectarea principiului transparenței în procesul decizional. Asigurarea transparenței constituie unul dintre principiile activității de legiferare. Prin urmare, este imperios important ca proiectele de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viață și drepturilor omului, asupra culturii, sănătății și protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice) să fie  supuse consultărilor publice cu acordarea unui termen suficient pentru consultarea acestuia de către părțile interesate. 

 

2020 /06 /19

Direcție promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel.: 060002656

 

 

[1] d) odihna, timpul liber, limitarea raţională a duratei- muncii şi concediile periodice plătite, precum şi remunerarea zilelor de sărbătoare.

[2] 3. să asigure acordarea unui concediu anual plătit de minimum 4 săptămâni;

[3] https://undocs.org/ru/E/C.12/2020/1

956
Font Resize