Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului : Hotărârea CEC din 05.06.2021 cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate contravine standardelor în domeniul drepturilor omului, nu va asigura realizarea dreptului la vot pentru toți cetățenii

Avocatul Poporului[1]: Hotărârea CEC din 05.06.2021 cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate contravine standardelor în domeniul drepturilor omului, nu va asigura realizarea dreptului la vot pentru toți cetățenii. Maia Bănărescu e de părere că este imperios necesară revizuirea de către CEC a hotărârii în cauză, în caz contrar aceasta va duce la încălcarea dreptului fundamental de a alege și de a fi ales.

Experiența ultimelor scrutine electorale a demonstrat că eforturile statului nu au fost suficiente pentru a asigura condițiile necesare pentru toți cetățenii care se află în afara țării și care au dorit să își exercite dreptul de vot, din cauza numărului redus de secții de votare și buletine de vot. Iată de ce Avocatul Poporului a recomandat repetat, inclusiv în rapoartele anuale, mărirea numărului de secții de votare deschise în afara țării și a celui de buletine de vot, apreciind acțiunile întreprinse de autorități în acest sens.

Asigurarea realizării dreptului la vot tuturor cetățenilor, indiferent de locul aflării, este o obligație a statului care rezultă din Constituție și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Avocatul Poporului reamintește că dreptul de vot și dreptul de a fi ales este garantat de Constituția Republicii Moldova prin prevederile articolul 38. În conformitate cu prevederile constituționale „(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. (2) Cetățenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, excepție făcând cei puși sub interdicție în modul stabilit de lege. (3) Dreptul de a fi aleși le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condițiile legii.”

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales este garantat și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prin ratificarea cărora țara noastră și-a asumat un șir de obligații privind respectarea, protejarea și realizarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 25 din Pactul Internațional privind drepturile civile și politice, articolul 29 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și articolul 7 din Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei).

Pactul International cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966, (art.25) prevede că orice cetățean are dreptul și trebuie să aibă posibilitatea, fără nicio discriminare și fără restricții rezonabile, de a alege și de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal și egal și cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinței alegătorului.

Maia Bănărescu mai atrage atenția asupra faptului că universalitatea sufragiului reprezintă realizarea dreptului electoral indiferent de reședință, sex, rasă, naționalitate, limbă, proveniența socială, funcția deținută sau exercitată, genul de activitate, religie, aspirații politice, avere sau de alte criterii și circumstanțe.

Astfel,  prin ratificarea Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966, statul Republica Moldova și-a asumat obligația pozitivă privind realizarea imediată a tuturor drepturilor ce se regăsesc în Pact, printre care și dreptul de a alege și de a fi ales.

 

 

Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare

Tel.: 060002656

[1] În baza art. 3 al  Hotărârii Parlamentului nr.4 din 04februarie 2021 privind încetarea mandatului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) până la numirea de către Parlament a unui nou Avocat al Poporului (Ombudsman), doamna Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, va îndeplini atribuțiile funcției de Avocat al Poporului (Ombudsman).

 

1089
Font Resize