Ombudsman
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Întrebări frecvente

 • Cine este Avocatul Poporului și care sunt atribuțiile lui?

  Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.
  Avocatul Poporului  contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, prin colaborarea internaţională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor şi libertăţilor omului şi a mecanismelor de apărare a acestora, prin aplicarea procedeelor reglementate de Legea cu privire la Avocatul Poporului nr.52 din 03.04.2014.

 • Cine se poate adresa la Avocatul Poporului?

  Avocatul Poporului examinează cererile persoanelor fizice, indiferent de cetăţenie, vîrstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, care locuiesc permanent, se află ori s-au aflat temporar pe teritoriul ţării, ale căror drepturi şi libertăţi se presupune că au fost încălcate de Republica Moldova.

 • Ce fel de cereri examinează Avocatul Poporului?

  Avocatul Poporului examinează cererile privind deciziile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ale organizaţiilor necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, i-au încălcat drepturile şi libertăţile.

 • Există vreun termen pentru adresare la Avocatul Poporului?

  Cererea adresată Avocatului Poporului se depune pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor sau libertăţilor petiţionarului sau din ziua cînd petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare.

 • Cum se depune o cerere la Avocatul Poporului?

  Cererile sînt depuse personal sau prin poştă, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare.
  Cererea poate fi depusă şi de către un reprezentant al persoanei lezate în drepturi, de către organizaţii nonguvernamentale, sindicate şi alte organizaţii reprezentative în numele acesteia.

 • Există condiții pe care trebuie să le întrunească cererea adresată Avocatului Poporului?

  Da, există. În cererea adresată Avocatului Poporului se indică:
  a) numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului şi, după caz, numele, prenumele persoanei lezate în drepturi;
  b) descrierea succintă a circumstanţelor cauzei;
  c) denumirea autorităţii sau numele şi prenumele persoanei cu funcţie de răspundere în urma acţiunilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încălcarea drepturilor sau libertăţilor, în cazul în care această persoană se cunoaşte;
  d) semnătura şi data întocmirii.
  În cazul în care faptele invocate în cerere au constituit obiect al examinării de către alte autorităţi, la cerere se anexează şi copiile de pe răspunsurile autorităţilor respective.
  Cererea care nu corespunde cerinţelor prevăzute se restituie fără examinare.

  În cazul adresării prin e-mail este necesară pe lîngă respectarea condițiilor de mai sus și aplicarea semnăturii electronice, fără semnătură electronică, adresarea prin poșta electronică nu va fi examinată.

 • Ce fel de cereri nu vor fi acceptate spre examinate de către Avocatul Poporului?

  Nu este primită spre examinare cererea:

  • depusă peste un an de la data constatării încălcării drepturilor şi libertăţilor omului, cu excepţia cazurilor cînd Avocatul Poporului poate prelungi acest termen, dar nu mai mult decît cu un an;
  • care este în procedură judiciară pentru examinare în fond, cu excepţia cererilor privind acţiunile şi/sau inacţiunile judecătorului;
  • a cărei examinare ţine de competenţa altor organe (intentarea urmăririi penale, explicarea deciziei judecătoreşti);
  • pe cauză adjudecată, pe care există o sentinţă sau o hotărîre judecătorească în fond;
  • care conţine calomnii şi insulte, discreditează autorităţile statului în general, autorităţile locale, asociaţiile de cetăţeni şi reprezentanţii lor, care instigă la ură naţională, rasială, religioasă şi la alte acţiuni pentru care se prevede răspundere conform legii.
 • Ce atribuții are Avocatul poporului pentru drepturile copilului?

  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului acordă protecţie şi asistenţă copilului la cererea acestuia, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Copilul este anunţat despre rezultatul examinării cererii în formă corespunzătoare maturităţii sale intelectuale şi mintale.
  Pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este în drept să acţioneze din oficiu pentru a asista copilul aflat în dificultate sau în situaţii de risc, fără a solicita acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.
  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului cooperează cu oricare persoană, organizaţie necomercială, instituţie sau autoritate publică cu activitate în domeniu.
  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului.
  În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.
  În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Font Resize