Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Rolul autorităților tutelare în realizarea deplină a drepturilor copiilor din zona limitrofă regiunii transnistrene

La 27 iunie 2019, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a desfășurat o masă rotundă la tema: „Rolul important al autorităților tutelare în realizarea deplină a drepturilor copiilor din zona limitrofă regiunii transnistrene”. 
În cadrul mesei rotunde s-au întrunit reprezentanți ai direcțiilor asistență socială și protecție a familiei din zona limitrofă a regiunii transnistrene, iar în calitate de experți: judecători, avocați, notari, executori judecătorești și specialiști ai Direcției Generale Stare Civilă a Agenției Servicii Publice pentru a discuta: situația copiilor aflați în situație de risc, problemele, impedimentele și dificultățile pe care le întimpină reprezentanții autorităților tutelare din regiune în cadrul examinării cazurilor privind determinarea domiciliului copilului, decădere/restabilire din/în drepturile părintești, permisiunea/contestarea plecării peste hotarele Republicii Moldova a copilului fără acordul unuia dintre părinți, schimbarea numelui și prenumelui copilului, drepturile patrimoniale ale minorului, stabilirea/contestarea graficelor de întrevederi, instituirea tutelei/curatelei, încuviințarea adopției, documentarea copiilor etc. 
De asemenea, ținând cont de specificul problemelor din regiune s-a vorbit despre competența autorităților tutelare în realizarea deplină a drepturilor copiilor din regiunea dată. La fel, s-au abordat problemele, impedimentele și dificultățile care apar în procesul implementării în practică a noilor modificări din Codul Civil al Republicii Moldova ce țin nemijlocit de atribuțiile autorităților tutelare privind protecția copiilor, în special, a celor în situații de risc.
Ombudsmanul Copilului, Maia Bănărescu, a evidențiat importanța colaborării tuturor actorilor care fac parte din mecanismul intersectorial și acțiunile întreprinse, ţinându-se cont de interesul superior al copilului și nemijlocit de opinia acestuia reieșind din particularitățile de vârstă și necesitățile lui.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a apreciat elaborarea “Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender” drept un pas important a statului, care reglementează procedura de certificare a copiilor din zona limitrofă, dar și propriu-zis din regiunea transnistreană. Procedura de aplicare a instrucțiunilor a fost un alt subiect dezbătut la eveniment.
Șeful Direcției drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, Tamara Tentiuc, a vorbit despre atribuțiile Avocatului Poporului pentru drepturile copilului ce țin de promovarea, prevenirea și protecția drepturilor copilului. Totodată, au fost prezentate rezultatele analizei activității autorității tutelare în realizarea drepturilor copiilor, în special a celor în situații de risc. Au fost punctate mai multe abateri privind lucrările de secretariat (respectarea procedurii de înregistrare, examinare, respectarea termenilor, arhivare etc.) și atrasă atenția asupra conținutului actelor elaborate de către autoritățile tutelare care deseori poartă un caracter laconic și confuz. În actele respective lipsesc constatările de fapt și de drept, precum și argumentele respective. Autoritățile nu se expun asupra calităților morale și materiale ale părinților și ale relațiilor dintre membrii familiei, atașamentului copilului față de fiecare dintre părinți, contribuția fiecărui părinte la educația și întreținerea copilului etc. De asemenea, lipsesc anexele confirmatorii ce vin drept argumentare a celor menționate în acte. Nu sunt stabilite cerințe unice în elaborarea actelor, acestea fiind întocmite la discreția fiecărei instituții în parte.
Reprezentanții autorităților tutelare prezenți la eveniment au menționat despre mai multe impedimente în realizarea atribuțiilor, cum ar fi volumul mare de lucru, multiple sarcini în afara fișei postului, insuficiența numărului necesar de specialiști, lipsa instruirilor și dezvoltării continue. Totodată, se constată lipsa unor proceduri și mecanisme clare pe unele segmente. Aceștia au relatat despre lipsa accesului în partea stângă a Nistrului, fapt ce împiedică realizarea deplină a atribuțiilor privind protecția copiilor în situații de risc.
Experții au venit cu unele constatări a situației per ansamblu în procesul de respectare a drepturilor copiilor din zona limitrofă, dar și cu unele clarificări și explicații a modificărilor operate recent în legislația națională, care au tangență nemijlocită cu activitatea autorităților tutelare.
Maia Bănărescu a menționat că monitorizează continuu realizarea drepturilor copiilor din această zonă și a îndemnat participanții la masa rotundă să se adreseze Ombudsmanului Copilului ori de câte ori este nevoie de implicarea acestuia în apărarea intereselor copiilor în conformitate cu Convenția ONU pentru Drepturile Copilului și legislația națională în vigoare.
Precizăm că întâlnirile cu reprezentanții direcțiilor asistență socială și protecția familiei fac parte din planul de activitate al Ombudsmanului Copilului și a Direcției drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Anterior, la Comrat, a fost desfășurată o masă rotundă cu tematică similară, fiind examinată situația la capitolul respectarea drepturilor copiilor din Găgăuzia. În timpul apropiat, evenimente asemănătoare vor fi organizate în zona Nord și Centru a țării.

PRINT
754
Font Resize