Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

PRELUNGIREA CONCURSULUI DE SELECTARE A UNUI EXPERT

Oficiul Avocatului Poporului anunță prelungirea concursului de selectare a unui expert pentru elaborarea Raportului tematic „Evaluarea gradului de funcționare a serviciilor de asistență psihologică acordate copiilor supuși abuzului în cadrul instituțiilor de învățământ, în instituțiile din cadrul  organelor de drept și instituțiile de protecție a drepturilor copilului”.   

   Informații generale

Evaluarea urmează a fi efectuată prin prisma mandatului și atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în procesul de monitorizare a implementării la nivel național a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, pentru a evalua gradul de eficiență și eficacitate a serviciilor psihologice  acordate copiilorvictime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.  

Refacerea psihologică și reintegrarea socială a copiilor urmează să aibă loc în condiții care favorizează sănătatea, respectul de sine și demnitatea copilului, asigurând bunăstarea în ansamblu a acestuia. În cadrul raportului tematic, urmează a fi evaluat dacă instituțiile din  domeniul  asistenței sociale (autoritatea tutelară locală și teritorială), educației (instituțiile de învățământ primar, secundar), organelor de drept (Inspectoratele de poliție), au  întreprins măsurile corespunzătoare pentru a asigura refacerea psihologică și reintegrarea socială a copiilorvictime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, în conformitate cu mecanismul de cooperare intersectorială, prevăzut în Legea nr. 140 din 14-06-2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți și  Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08-04-2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

    Ofertanții pot fi persoane fizice și juridice.

    Această inițiativă urmează a fi realizată potrivit Planului de acțiuni al Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2021. Scopul de bază al inițiativei este de a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor copilului în Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale expertului

  1. Elaborarea metodologiei Raportului
  2. 2. Acumularea informațiilor relevante, datelor statistice. Generalizarea și analiza informației prezentate de către angajații Oficiului Avocatului Poporului;
  3. Elaborarea proiectului Raportului în baza reperelor metodologice elaborate;
  4. Coordonarea proiectului Raportului cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și elaborarea variantei finale a Raportului.
  5. Participare la prezentarea publică a Raportului.

 

 Termenul limită pentru realizarea sarcinilor – august

Cerințe față de candidat

Studii în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, educației, sociologiei, dreptului sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;

Experiență profesională de elaborare a metodologiilor, studiilor, rapoartelor;

Experiență de colaborare cu autorități publice (servicii de consultanță și expertiză în domeniul relevant);

Experiență de activitate în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, protecției drepturilor copilului, sociologiei, educației, dreptului.

* Ofertantul va depune, ca parte obligatorie a ofertei sale, dovezi documentare/link-uri ce confirmă prestarea serviciilor similare

Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

Studii și abilități

Studii postuniversitare în domeniul ppsihologiei, psihopedagogiei, protecției drepturilor copilului, sociologiei, educației, dreptului sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor

5

Motivarea candidatului exprimată în scrisoarea de intenție,  în special: abilități de analiză și sinteză; comunicare avansată în limba română, expunere și scriere coerentă; lucru în echipă; elaborare a rapoartelor, studiilor; materialelor/documentelor analitice/metodologice

5

Experiență profesională

Experiență de elaborare a metodologiilor,

rapoartelor, studiilor confirmată prin dovezi documentare

20

Experiență de colaborare cu  societatea civilă (servicii de consultanță și expertiză),  în domeniul relevant

5

Viziunea privind realizarea sarcinilor

Conceptul metodologiei de lucru propusă a fi utilizată

25

Oferta financiară*

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț.

Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.

40

Total

 

* Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

 

Conținutul dosarului de participare la concurs

 

  1. CV-ul/le candidatului/candidaților sau profilul organizației reprezentante;
  2. Scrisoare de intenție;
  3. Conceptul metodologiei de lucru propusă a fi utilizată
  4. Oferta financiară;
  5. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare.

* În Oferta financiară se va indica prețul total pentru serviciile specificate, în lei moldovenești. Prețul total brut include toate taxele, impozitele, reținerile sociale și fiscale aferente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. De asemenea, se va indica numărul de zile lucrătoare pentru executarea sarcinilor și livrarea produselor, cu detalierea costurilor pe categorii. Oferta va include toate costurile aferente contractului. Oficiul Avocatului Poporului nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

Valoarea estimativă pentru prestarea serviciilor – 30 000 lei

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare.

Aranjamente instituționale

Oficiul Avocatului Poporului va încheia cu expertul un contract de prestare a serviciilor, conform condițiilor indicate în Invitația de participare la concurs.

În procesul de prestare a serviciilor, expertul va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Oficiul Avocatului Poporului va prezenta informația relevantă obiectului raportului pe care o deține și va asigura colaborarea cu autoritățile publice și organizațiile societății civile (acumularea informației necesare, organizarea interviurilor etc.)

    Oficiul Avocatului Poporului va efectua plata după prestarea serviciilor, în baza unui act de predare – primire sau a facturii fiscale în cazul persoanelor juridice.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa ombudsman@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/concurs/expert_ Evaluarea gradului de funcționare a serviciilor de asistență psihologică”.

Pentru informații suplimentare poate fi apelata dna Tamara Tentiuc, șefa Direcției drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Date de contact:

Telefon mobil  +373 60002678

e-mail: tamara.tentiuc@ombudsman.md  

Termenul limită pentru depunerea dosarului este  31 mai 2021.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

PRINT
69
Font Resize