Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Prelungirea Concursului de selectare a unui Expert privind elaborarea Raportului Anual Respectarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova în anul 2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a Raportului anual privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2022

 

Context

Potrivit Legii cu privire la Avocatul Poporului nr. 52/2014, Parlamentul numește doi Avocați ai Poporului autonomi unul față de celălalt, dintre care unul este specializat în problemele de protecție a drepturilor și libertăților copilului.

Potrivit procedeelor reglementate în lege, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului își exercită atribuțiile pentru asigurarea respectării drepturilor și libertăților copilului; realizarea, la nivel național, de către autoritățile publice centrale și locale, persoanele cu funcții de conducere/răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Instituția Avocatul Poporului este autonomă și independentă față de orice autoritate publică, persoană juridică sau persoană fizică, cu mandat oferit de Parlament prin Legea nr.164/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.

Pe parcursul mandatului Ombudsmanul Copilului a monitorizat implementarea  recomandărilor înaintate anterior.

 Procesul de monitorizare a respectării drepturilor copilului în Republica Moldova sub egida Avocatului Poporului pentru drepturile copilului se efectuează în permanență și ca urmare a unui proces continuu de analiză și sinteză, și pentru îmbunătățirea segmentului respectiv, acesta vine cu inițiativa de a angaja un expert pentru elaborarea Raportului anual privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2022”.

Raportul urmează a fi elaborat prin prisma mandatului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, precum și în mod special în contextul atribuțiilor acestuia în procesul de monitorizare a implementării la nivel național a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52/2014, Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015, Avizului Comisiei de la Veneția asupra Legii cu privire la Avocatul Poporului (nr..2015), precum și alte bune practici la nivel internațional.

Această inițiativă urmează a fi realizată potrivit Planului de acțiuni al Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2022 și Acordului încheiat între Oficiul Avocatului Poporului și UNICEF. Scopul de bază al inițiativei este de a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor copilului în Republica Moldova.

 

Sarcinile de bază ale expertului

Expertul contractat va fi responsabil pentru realizarea următoarelor sarcini :

 

  1. Acumularea informațiilor relevante, date statistice, generalizarea și analiza informației prezentate de către angajații Oficiului Avocatului Poporului.
  2. Elaborarea proiectului Raportului, în baza reperelor metodologice oferite și structurii propuse inclusiv cu stabilirea recomandărilor în vederea îmbunătățirii aspectelor problematice abordate.

 

 Termenul limită pentru realizarea sarcinilor – 23 decembrie 2022

 

Cerințe față de candidat

 

Studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, științe sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;

Experiență profesională în domeniul drepturilor omului dintre care, experiență în elaborarea metodologiilor, studiilor, rapoartelor și analiză/consultanță în domeniul drepturilor omului;

Candidații interesați pot fi persoane fizice sau juridice;

Concursul este deschis pentru candidații naționali;

Studiul urmează să fie elaborat în limba română.

* Ofertantul va depune, ca parte obligatorie a ofertei sale, dovezi, documente/link-uri ce confirmă experiența și prestarea serviciilor similare

Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

Studii și abilități

Studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, științe sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor

10

Experiență profesională

Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul drepturilor omului

10

Experiență de colaborare/consultare a Instituțiilor Naționale de protecție a drepturilor omului

 

10

Experiența de furnizare a servicii de consultanță la nivel național;

 

10

Conceptul și metodologia cercetării ce urmează a fi efectuată

Abordarea aspectelor specifice pentru realizarea sarcinilor de bază.

10

Viziune de ansamblu asupra metodologiei de elaborare a produsului așteptat.

10

Oferta financiară*

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț.

Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.

40

Total

100

* Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

 

Conținutul dosarului de participare la concurs

 CV-ul candidatului sau profilul organizației reprezentante;

  1. Scrisoare de intenție;
  2. Conceptul cercetării ce urmează a fi efectuată;
  3. Oferta financiară;
  4. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare.

* În Oferta financiară se va indica prețul total pentru serviciile specificate, în lei moldovenești. Prețul total brut include toate taxele, impozitele, reținerile sociale și fiscale aferente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova (inclusiv contribuție obligatorie la bugetul asigurărilor sociale de stat 29%). De asemenea, se va indica numărul de zile lucrătoare pentru executarea sarcinilor și livrarea produselor, cu detalierea costurilor pe categorii.

 Oferta va include toate costurile aferente contractului.

 Oficiul Avocatului Poporului nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare.

Valoarea estimativă pentru prestarea serviciilor – 27 000 lei

 

Aranjamente instituționale

Oficiul Avocatului Poporului va încheia cu expertul un contract de prestare a serviciilor, conform condițiilor indicate în Invitația de participare la concurs.

În procesul de prestare a serviciilor, expertul va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul Oficiului Avocatului Poporului și UNICEF.

Oficiul Avocatului Poporului va prezenta informația relevantă obiectului raportului pe care o deține și va asigura colaborarea cu autoritățile publice și organizațiile societății civile (acumularea informației necesare, organizarea interviurilor, etc.)

Oficiul Avocatului Poporului va efectua plata după prestarea serviciilor, în baza unui act de predare – primire sau a facturii fiscale în cazul persoanelor juridice.

Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa secretariat@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/concurs/expert_ raportcopii_anual2022”.

 

Pentru informații suplimentare poate fi apelată Tamara Tentiuc, șef, Direcția drepturile copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Date de contact:

Telefon mobil  +373 60002678

e-mail: tamara.tentiuc@ombudsman.md   

 

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 28 noiembrie 2022.

Ofertele întârziate vor fi resp

PRINT
81
Font Resize