Ombudsman
PEOPLE’S ADVOCATE FOR CHILD’S RIGHT

Documents

Evaluarea implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu tulburări din spectru autist în Republica Moldova
11 January 2022
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului monitorizează procesul de implementare a recomandărilor sale privind incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectru autist în Republica Moldova.  Urmare a evaluării situaţiei copiilor cu TSA, Ombudsmanul Copilului a concluzionat că unele recomandări înaintate anterior în Raportul tematic „In More Avocatului Poporului pentru drepturile copilului monitorizează procesul de implementare a recomandărilor sale privind incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectru autist în Republica Moldova.  Urmare a evaluării situaţiei copiilor cu TSA, Ombudsmanul Copilului a concluzionat că unele recomandări înaintate anterior în Raportul tematic „Incluziunea socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist în Republicii Moldovă"' nu au fost implementate, iar altele, doar parţial implementate. Astfel, autorităţile statului au restanţe serioase privind asigurarea respectării drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Majoritatea problemelor identificate țin de domeniul incluziunii sociale şi educaţionale; lipsa serviciilor de reabilitare, lipsa profesioniştilor calificaţi/instruiţi care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi; dezvoltarea/instruirea/informarea părinţilor; educarea societăţii în spiritul toleranţei şi nediscriminării. Urmare a evaluării efectuate și a concluziilor constatate de către Ombudsmanul Copilului, la 08 octombrie 2021 și 18 noiembrie 2021, în Parlamentul Republicii Moldova s-a desfășurat ședința comună a Comisiei  parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisiei protecție socială, sănătate și familie, unde a fost pus în discuție subiectul incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor cu tulburări din spectrul autist (TSA)”.              
Propunere de modificare a legislației pentru identificarea necesităţilor reale ale persoanelor şi copiilor cu dizabilităţi pentru a stabili minimul de existenţă pentru aceste categorii de persoane/copii.
11 January 2022
 În procesul de monitorizare a respectării drepturilor copiilor cu dizabilități,  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a constatat lipsa determinării minimului de existență a acestui grup de persoane. Ombudsmanul Copilului, își manifestă îngrijorarea cu privire la insuficiența măsurilor din sistemul de protecție socială a copiilor cu diza More  În procesul de monitorizare a respectării drepturilor copiilor cu dizabilități,  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a constatat lipsa determinării minimului de existență a acestui grup de persoane. Ombudsmanul Copilului, își manifestă îngrijorarea cu privire la insuficiența măsurilor din sistemul de protecție socială a copiilor cu dizabilități. Minimul de existență stabilit ar trebui să constituie temeiul legal pentru stabilirea ulterioară a cuantumului prestațiilor sociale și dezvoltarea serviciilor sociale necesare pentru persoanele și copiii cu dizabilități. Iniţierea evaluării intermediare a Legii nr. 152/2012 cu privire la minimul de existenţă pentru aprecierea eficienţei şi eficacităţii asupra grupurilor vulnerabile şi examinarea oportunităţii revizuirii în sensul completării prevederilor articolului 4 cu grupurile distincte, persoane cu dizabilităţi şi copii cu dizabilităţi. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a propus examinarea oportunității de ajustare a Hotărârii Guvernului nr. 285/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, cu includerea unor prevederi referitoare la modul de calculare a minimului de existenţă pentru persoane şi copii cu necesităţi speciale.  
Propunere de modificare a legislației referitor la realizarea dreptului copilului la opinie în cadrul desfacerii căsătoriei de către organul de stare civilă și notar
6 January 2022
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului constată carențe de ordin legislativ și procedural în cazul desfacerii căsătoriei de către organul de stare civilă și notar. În consecință, din cauza acestor carențe este lezat dreptul copilului la opinie care este parte a procesului de desfacere a căsătoriei de comun acord a soților. Atât organul de s More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului constată carențe de ordin legislativ și procedural în cazul desfacerii căsătoriei de către organul de stare civilă și notar. În consecință, din cauza acestor carențe este lezat dreptul copilului la opinie care este parte a procesului de desfacere a căsătoriei de comun acord a soților. Atât organul de stare civilă cât și notarul, în cadrul procedurii de desfacere a căsătoriei de comun acord nu iau în considerare opinia copilului privind stabilirea domiciliului, în lipsa reglementărilor legale, proceduri și mecanisme de implementare. În acest context, Ombudsmanul Copilului vine cu propunerea de revizuire a legislației care reglementează desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă și notar, întru respectarea interesului superior al copilului.
Problema respectării drepturilor copiilor în penitenciare
23 December 2021
La 24 noiembrie 2021, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a prezentat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, constatările privind situația copiilor aflați în detenție, reflectate în Rapoartele tematice: ”Respectarea dreptului la învățătură a deținuților minori din instituțiile More La 24 noiembrie 2021, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a prezentat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, constatările privind situația copiilor aflați în detenție, reflectate în Rapoartele tematice: ”Respectarea dreptului la învățătură a deținuților minori din instituțiile penitenciare”  ”Evaluarea respectării drepturilor copiilor aflați în detenție în legătură cu urmărirea penală sau executarea pedepsei”  ”Respectarea drepturilor copiilor cu vârsta 0-3 ani, care se află împreună cu mamele lor ce-și execută pedeapsa în instituțiile penitenciare din Moldova” ”Monitorizarea implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind respectarea drepturilor copiilor aflați în instituțiile de detenție” și ,,Monitorizarea implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului privind respectarea dreptului la educație al deținuților minori din instituțiile penitenciare”, elaborate de Ombudsmanul Copilului pe parcursul mandatului cu suportul și asistența reprezentanților Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.   Comisia Parlamentară Drepturile Omului și Relații Interetnice,  urmare  audierii Rapoartelor APDC cu referire la respectarea drepturilor copiilor in penitenciare a emis  o decizie cu indicatii Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea recomandărilor înaintate de Ombudsmanul Copiilor.  
Opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului cu privire la  proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc
28 October 2021
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a examinat proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului social Centrul de zi pentu copii în situaţie de risc, elaborat de Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău şi plasat pentru consultări publice.  Ombudsmanul Copilului este d More Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a examinat proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului social Centrul de zi pentu copii în situaţie de risc, elaborat de Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului municipal Chişinău şi plasat pentru consultări publice.  Ombudsmanul Copilului este de opinia că actul normativ în acest domeniu ar trebui să răspundă necesităţilor reale ale beneficiarilor cu stabilirea unor obiective clare pentru a eficientiza procesul de evaluare a progreselor înregistrate în urma implementării acestuia. Urmare a analizei proiectului propus, APDC a venit cu unele sugestii pentru a îmbunătăţi acest document din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului, şi mai exact, a drepturilor copiilor .  
Vizite preventive la penitenciare
5 July 2021
Angajații Direcției Drepturile Copilului  au efectuat câteva vizite preventive la unele penitenciare, unde sunt deținuți minori. Vizitele au fost desfășurate în contextul monitorizării implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.    
Propunerea de modificare a legislației referitoare la realizarea dreptului la proprietate al copilului
17 June 2021
Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoni More Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului atrage atenţia asupra unor deficienţe atât de ordin legislativ, cât şi procedural care, în consecinţă, afectează realizarea dreptului la proprietate al copilului. Lacunele legislative şi incapacitatea autorităţilor tutelare de a-şi asuma răspundere în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor minori, îngreunează procedura de gestionare a patrimoniului dobândit de copii minori ca rezultat a moştenirii. În cadrul examinării cererilor parvenite la Oficiul Avocatului Poporului prin prisma cadrului legal existent au fost identificate unele deficienţe în aplicarea cadrului normativ în vigoare, inclusiv din lipsa unui mecanism clar privind procesul de dobândire a dreptului de succesiune, modul de gestionare a patrimoniului dobândit de copiii minori, dar şi exigenţele la eliberarea autorizaţiilor de către consiliul de familie sau autorităţile tutelare, în cazurile ce vizează drepturile patrimoniale ale copiilor. Acest fapt a determinat Avocatul Poporului să solicite autorităţilor tutelare şi Preşedintelui Camerei Notariale informaţii detaliate cu privire la aplicabilitatea prevederilor din Codul Civil ce vizează domeniile respective, precum şi impedimentele şi/sau propunerile de rigoare, care în opinia lor ar contribui la realizarea efectivă a dreptului la proprietate a copilului...  
Ombudsmanul Copilului a solicitat includerea în bugetul național 2021 a resurselor financiare pentru susținerea familiilor cu copii, afectate de COVID-19, asigurarea condițiilor privind sanitația în școli și salarizarea specialistului pentru drepturile copilului.
7 December 2020
 În demersul expediat prim-ministrului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a solicitat planificarea în bugetul național a resurselor financiare pentru : susținerea familiilor cu copii afectate de situația epidemiologică nefavorabilă cauzată de virusul SARS-CoV-2, în special a familiilor monoparentale; finalizarea More  În demersul expediat prim-ministrului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a solicitat planificarea în bugetul național a resurselor financiare pentru : susținerea familiilor cu copii afectate de situația epidemiologică nefavorabilă cauzată de virusul SARS-CoV-2, în special a familiilor monoparentale; finalizarea realizării acţiunii pct. 2 Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli – 100% din instituţii, până în 2020 din cadrul Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1063 din 16.09.2016, obiectivul 3, domeniul III, art. 6; salarizarea specialistului în protecţia drepturilor copilului, funcţionar public din cadrul primăriei care realizează activităţi de suport pentru îndeplinirea atribuţiilor autorităţii tutelare locale.    
Ombudsmanul Copilului a adresat o solicitare Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
10 November 2020
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a fost sesizat în privinţa mai multor semnale din partea părinţilor, cu privire la acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării   orelor de studii, invocând, că unii elevi zilnic sunt prezenţi în sălile de curs ale instituţiilor de învăţământ, iar alţii sunt obligaţi de a varia procesul More Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a fost sesizat în privinţa mai multor semnale din partea părinţilor, cu privire la acţiuni de favorizare a unor elevi în contextul frecventării   orelor de studii, invocând, că unii elevi zilnic sunt prezenţi în sălile de curs ale instituţiilor de învăţământ, iar alţii sunt obligaţi de a varia procesul de învăţământ prin ore în format on-line, potrivit graficului aprobat de instituţia de învăţământ, deşi nu au contraindicaţii medicale sau alte temeiuri în acest sens. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului reiterează  că instituţiile de învăţământ nu pot stabili principii de admitere la studii bazate pe anumite restricţii, cu excepţia cazurilor stipulate de legislaţia în vigoare, iar condiţionarea în sensul restricţiilor admise în perioada stării de urgenţă, nu anulează principiile de bază a raporturilor educaţionale pe care acestea se întemeiază. În scopul de a monitoriza realizarea dreptului la educaţie a elevilor, în temeiul art.23 din Legea nr.52/2014, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a solicitat  DGETS concursul în vederea atenţionării personalului de conducere, inclusiv printr-o circulară, a tuturor instituţiilor de învăţământ asupra evitării oricăror acţiuni şi/sau inacţiuni în privinţa elevilor, care ar genera impacte negative şi tratamente inechitabile ori  discriminatorii.
Propunere de modificare a legislaţiei (Legea privind drepturile copilului (nr. 338/1994))
28 September 2020
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului Maia Bănărescu propune iniţierea unei evaluări ex-post de impact asupra Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau audieri publice pentru identificarea paşilor următori în perfecţionarea cadrului normativ naţional în materia drepturilor copilului, pentru racordarea la standardele internaţional More Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului Maia Bănărescu propune iniţierea unei evaluări ex-post de impact asupra Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului sau audieri publice pentru identificarea paşilor următori în perfecţionarea cadrului normativ naţional în materia drepturilor copilului, pentru racordarea la standardele internaţionale, în special la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.
Font Resize