A A A

Informație statistică cu privire la activitatea Oficiului Avocatului Poporului în anul 2016

Conform art. 29, alin. 1 din Legea cu privire la cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), pînă la data de 15 martie a fiecărui an, Avocatul Poporului prezintă Parlamentului Raportul anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova.

Proiectul Raportului anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova este supus dezbaterilor publice cu cel puţin o lună înainte de prezentarea acestuia Parlamentului şi este publicat pe pagina web a Oficiului Avocatului Poporului. În acest context, Oficiul Avocatului Poporului începe prezentarea capitolelor din Raportul privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016. 

Informație statistică cu privire la activitatea Oficiului Avocatului Poporului în anul 2016

Una din atribuţiile Avocatului Poporului este recepţionarea şi examinarea cererilor cu privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului.

Avocatul Poporului examinează cererile persoanelor fizice, indiferent de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, care locuiesc permanent, se află ori s-au aflat temporar pe teritoriul ţării, ale căror drepturi şi libertăţi se presupune că au fost  încălcate de Republica Moldova. Avocatul Poporului nu se substituie prin competenţele sale autorităţilor publice, organelor de drept şi instanţelor judecătoreşti şi examinează cererile privind deciziile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ale organizaţiilor necomerciale şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, i-au încălcat drepturile şi libertăţile.

Pentru a sesiza Avocatul Poporului persoana trebuie să respecte cîteva condiţii: cererea se depune pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor sau libertăţilor petiţionarului sau din ziua când acesta a aflat despre presupusa încălcare; în cerere se indică numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului, descrierea succintă a circumstanţelor cauzei, denumirea autorităţii sau numele persoanei cu funcţii de răspundere în urma acţiunilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încălcarea drepturilor sau libertăţilor, în cazul în care această persoană se cunoaşte; în cazul în care faptele invocate în cerere au constituit obiect al examinării de către alte autorităţi, la cerere urmează să se anexeze copiile de pe răspunsurile autorităţilor respective.

În condiţiile Legii nr. 52, Avocatul Poporului nu poate primi spre examinare cererea care este în procedură judiciară pentru examinare în fond, cu excepţia cererilor privind acţiunile şi/sau inacţiunile judecătorului; a cărei examinare ţine de competenta altor organe (intentarea urmăririi penale, explicarea deciziei judecătoreşti); pe cauză adjudecată, pe care există o sentinţă sau o hotărâre judecătorească în fond; care conţine calomnii şi insulte, discreditează autorităţile statului în general, autorităţile locale, asociaţiile de cetăţeni şi reprezentanţii lor, care instigă la ură naţională, rasială, religioasă şi la alte acţiuni pentru care se prevede răspundere conform legii.

Astfel, Avocatul Poporului este un mecanism extrajudiciar de asigurare a respectării drepturilor omului şi constituie o alternativă de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor între petiţionari şi autorităţi publice, organizaţii şi întreprinderi indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.

În activitatea sa, Oficiul Avocatului Poporului se conduce de cadrul normativ naţional şi de actele adoptate de organele sistemului ONU şi ale Consiliului Europei. Unul dintre cele mai importante documente în acest sens sunt Principiile privind Statutul Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea şi protecţia Drepturilor Omului (Principiile de la Paris), adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 48/134 din 20 decembrie 1993, care sunt dezvoltate şi tălmăcite în mai multe surse informaţionale ale ONU. Potrivit acestor principii, independenţa, imparţialitatea și confidenţialitatea sunt elementele-cheie în activitatea Instituţiilor Naţionale de Protecţie a Drepturilor Omului.

Ca urmare a prevederilor legale citate şi principiilor de activitate menţionate, pentru Avocatul Poporului este primordial ca persoana care se consideră lezată în drepturi de către o autoritate publică să manifeste voinţă unilaterală pentru intervenirea Avocatului Poporului în soluţionarea problemei.

Astfel, prin Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr.52 din 03.04.2014 au fost limitate considerabil posibilităţile de intervenire la solicitarea petiţionarilor, fapt ce a generat diminuarea numărului cererilor înregistrate la Oficiul Avocatului Poporului.

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016, Oficiului Avocatului Poporului a recepționat 1108 de cereri dintre care: 987 cereri - oficiul central al OAP din Chișinău, 73 cereri recepționate la Reprezentanța Cahul, 28 - primite la Reprezentanța Comrat, 17 - la cea din Varnița și 3 cereri recepționate la Bălți.

Datele statistice prezentate au fost colectate în sistemul de fişă electronică elaborat în anul 1998. Din acest considerent, unele clasificări potrivit dreptului pretins lezat, nu corespund situației la  moment din cadrul instituţiei, motiv din care stemul va fi revizuit odată cu elaborarea unui sistem electronic performant de evidenţă a cererilor.

Potrivit cererilor recepționate, cele mai des încălcate drepturi ale petiționarilor țin de accesul liber la justiţie, securitatea şi demnitatea personală şi dreptul la asistenţă şi protecţie socială după cum urmează:

  • Accesul liber la justiţie296 (27%) de cereri, în care au fost invocate probleme referitoare la neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti, tergiversarea examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti, dezacordul cu sentinţa/hotărîrea pronunţată de instanţele judecătoreşti, accesul la avocaţi, prezumţia nevinovăţiei, dreptul la compensarea prejudiciului;
  • Securitatea şi demnitatea personală - 230 (20,8%) de cereri în care petiționarii reclamă condiţiile precare de detenţie în penitenciare, îngrădirea accesului la serviciile medicale în locurile de detenţie, aplicarea relelor tratamente, încălcarea procedurii la reţinere sau arestare,lipsa accesul la informare;
  • Asistenţă şi protecţie socială- 133 (12%) de cereri, ce vizează încălcarea dreptului la un trai decent, neregularități în modalitatea de calculare a prestaţiilor.

 

             Clasificarea adresărilor potrivit dreptului pretins lezat, comparativ cu anii 2015 și 2014

 

Tematica

2016

2015

2014

Accesul liber la justiţie

296

259

265

Securitatea şi demnitatea personală

230

195

190

Dreptul la asistenţă şi protecţie socială

133

91

154

Proprietatea privată

49

80

148

Accesul la informaţie

116

75

78

Dreptul la muncă

74

48

70

Viaţa familială

72

65

92

Dreptul la apărare

35

35

40

Viaţa intimă şi privată

6

3

6

Dreptul la instruire

20

4

20

Dreptul la petiţionare

8

19

21

Dreptul la libera circulaţie

2

8

6

Dreptul la ocrotirea sănătăţii

40

33

49

Libertăţi personale

5

7

8

Dreptul la administrare

6

6

7

Dreptul la cetăţenie

2

2

9

Dreptul de vot şi de a fi ales

-

-

-

Dreptul la mediu înconjurător sănătos

6

4

-

Altele

8

9

147

 

Notă. La rubrica ,,Altele” sînt incluse cererile în care nu se invocă încălcarea unui drept constituţional şi nu pot fi încadrate în sistemul de evidenţă automatizată a adresărilor parvenite la OAP, cum ar fi drepturile consumatorilor, solicitarea consultaţiilor juridice, interpretarea actelor normative, precum şi cereri cu presupuse încălcări care au avut loc în afara teritoriului Republicii Moldova.

 

Din numărul total al persoanelor care pe parcursul perioadei raportate s-au adresat la Oficiul Avocatului Poporului 493 (44,49%) o constituie deţinuţii, 73 (6,59%) - angajaţii, 83 (7,49%) -  pensionarii, 33 (2,98%) - persoane neangajate, 41 (3,70 %) - persoane cu dizabilităţi, 9 (0,81%) - elevii, 3 (0,27%) - studenţii, precum şi alte categorii mai puţin numeroase, date reflectate procentual în diagrama de mai jos:

 

Analiza cererilor potrivit categoriilor de petiţionari

Examinarea cererilor are drept scop identificarea dreptului pretins lezat, verificarea caracterului temeinic al cererii în raport cu cadrul legislativ şi normativ naţional şi internaţional, examinarea posibilităţii de implicare a Avocatului Poporului, iar în cazul în care cererea se află în afara mandatului, este identificată instituţia competentă pentru soluţionarea cazului.

Potrivit prevederilor art.21 din Legea nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din 03.04.2014, după recepţionarea cererii, Avocatul Poporului este în drept să accepte cererea spre examinare, să restituie cererea fără examinare, explicînd petiţionarului procedura pe care acesta este în drept să o folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile; să remită cererea organelor competente pentru a fi examinată în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la petiţionare.

Din cele 1108 de cererii înregistrate, 439 (39,7%) - au fost acceptate spre examinare, cu întreprinderea acţiunilor procesuale potrivit art.25 din Legea nr. 52. În procesul examinării au fost emise acte de reacţionare, a fost solicitat concursul instituţiilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere, au fost solicitate informaţii, documente şi materiale necesare, au fost efectuate vizite de monitorizare, au fost înaintate propuneri de modificare a legislaţiei etc. Din cele 439 cereri au fost soluţionate 157 (35,8 %), 47 (10,7 %) cereri fiind soluţionate parţial.

78 de cereri (7,1%) au fost remise autorităţilor competente pentru a fi examinate în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la petiţionare. Potrivit Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr.52 din 03.04.2014, Avocatul Poporului este obligat să nu divulge informaţiile confidenţiale, precum şi datele cu caracter personal comunicate în cadrul activităţii sale, decât cu consimţământul persoanei la care acestea se referă, să nu divulge secretul de stat şi alte informaţii şi date ocrotite de lege, de aceea este necesar acordul petiţionarului în scris pentru ca cererea să fie remisă organului competent.

Alte 591 de  cereri (53,2%) au fost respinse în temeiul prevederilor art. 18, 19, 20 din Legea nr. 52, petiţionarilor indicându-li-se procedurile pe care sunt în drept să le folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile. Cererile respinse fie au relevat probleme ce nu țin de competenţa Avocatului Poporului, fie au avut un caracter abuziv.

Clasificarea cererilor în funcţie de decizia adoptată

În procesul investigării cererilor acceptate spre examinare, Avocatul Poporului este împuternicit să întreprindă anumite acţiuni procesuale şi să emită anumite tipuri de acte, specifice mandatului după cum urmează:

 

Tipurile de acte

2016

2015

2014

Aviz cu recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse se pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului (art.24  din Legea nr. 52)

65

62

99

Demers (pentru intentarea unui proces penal/disciplinar în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea considerabilă a drepturilor şi libertăţilor omului (art.25 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 52)

9

4

19

 Sesizare asupra cazului de încălcare a eticii de serviciu, tărăgănare şi birocratism (art.25 alin. (1) lit.d) Legea 52)

19

11

13

Acţiune în instanţa de judecată/intervenire în proces pentru a depune concluzii(art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 52)

9/7

2/2

12/12

Acord de conciliere (art.23 alin. (3) din Legea nr. 52)

2

1

3

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii aparatului administrativ în temeiul subpunctului 6 din punctul 7 a capitolului II din a Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAP

1

2

13

Solicitare de efectuare a expertizei judiciare (art.11 lit.m din legea nr. 52)

1

1

3

Propuneri şi recomandări de perfecţionare a legislaţiei(art.27 lit.a) din Legea nr.52)

15

8

7

Sesizarea Curţii Constituţionale în vederea controlului constituţionalităţii actelor normative (art.26 din  Legea nr.52)

3

2

4

Opinii asupra proiectelor de acte normative (art. art. 27 lit. b) din Legea nr. 52)

80

60

60

TOTAL

211

155

245

 

 

 

Aviz cu recomandări (art. 24 din Legea nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman))

Potrivit art. 24 din Legea nr. 52, în situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere, ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului, un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului.

Autoritatea sau persoana cu funcţie de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi să-i comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situaţiei.

În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică. Organul ierarhic superior este obligat să comunice despre măsurile luate în termen de 45 de zile. În decursul anului 2016 Avocatul Poporului nu a făcut uz de dreptul de a se adresa organului ierarhic superior, dat fiind faptul că autorităţile avizate au dat curs recomandărilor înaintate.

Au fost întocmite 65 de avize cu recomandări, care au fost expediate în adresa autorităţilor publice centrale şi locale, după cum urmează:

 

                               Instituţiile vizate în avize

Instituţia vizată

2016

Guvernul Republicii Moldova

1

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, inclusiv instituţiile subordonate

11

Ministerul Educaţiei şi instituţiile subordonate

10

Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv subdiviziunile subordonate şi serviciile desconcentrate

4

Ministerul Justiţiei, inclusiv instituţiile subordonate

18

Sistemul Judecătoresc

1

Autorităţile publice locale

14

Procuratura Generală, inclusiv instituţiile subordonate

1

Ministerul Sănătăţii

1

Ministerul Apărării

1

Camera de Comerţ şi Industrie

1

Ministerul Finanţelor

1

Uniunea Administratorilor Autorizaţi

1

Total

65

 

 Din numărul total de avize cu recomandări, 11 au fost înaintate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și instituţiilor subordonate acestuia. Recomandările înaintate se referă la asigurarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi la organele publice din sfera socială, asigurarea dreptului la un trai decent, asigurarea respectării dreptului la informare a cetăţenilor, garantarea protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, respectarea dreptului la proprietatea privată, neachitarea indemnizaţiei paternale, asigurarea condiţiilor adecvate de studiu în instituţiile de învăţămînt, repunerea în drepturi a copiilor minori, asigurarea dreptului la protecţie socială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate au primit recomandări legate de ameliorarea condiţiilor de detenţie şi asigurarea standardelor minime de detenţie, dreptul la ocrotirea sănătăţii, încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Avizele expediate autorităţilor publice locale au avut ca subiecte respectarea dreptului la proprietate, asigurarea dreptului la asistenţă socială şi condiţiilor precare de trai, asigurarea accesului la informare, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi ş.a.

În majoritatea cazurilor instituţiile vizate au ţinut cont de recomandările Avocatului Poporului şi au întreprins măsurile recomandate, în limita resurselor financiare alocate sau au asigurat că vor depune eforturi  pentru a îndeplini recomandările înaintate.

Demers pentru intentarea unui proces disciplinar sau penal

(art. 25 lit.b din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman))

 Potrivit art. 25 lit.b) din Legea nr. 52, după examinarea sesizării, Avocatul Poporului este în drept să intervină pe lângă autorităţile competente cu demers pentru intentarea unei proceduri disciplinare sau penale în privinţa persoanei cu funcţie de răspundere care a comis încălcări ce au generat lezarea drepturilor şi libertăţilor omului. În 2016, Avocatul Poporului a solicitat intentarea proceselor disciplinare sau penale în nouă cazuri în care au fost vizați funcţionari ale căror acțiuni au condus la lezarea drepturilor omului:

  • · Procuratura Generală şi procuraturile raionale – 5 demersuri (4 – de intentare a procedurii penale şi 1 – a procedurii disciplinare);
  • · Ministerul Justiţiei, inclusiv instituţiile subordonate – 3 demersuri în care s-a solicitat intentarea procedurii disciplinare.
  • · Ministerul Afacerilor Interne – 1 demers privind intentarea procedurii disciplinare.

Din cele 4 demersuri pentru intentarea procedurii penale înaintate Procuraturii Generale şi procuraturi raionale, unul a fost satisfăcut, fiind pornită o cauză penală. Într-un caz a fost emisă o ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale și alte două demersuri sunt în proces de examinare.

În ceea ce priveşte demersurile de intentare a procedurii disciplinare expediate în adresa Ministerul Justiţiei, inclusiv instituţiilor subordonate, Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale şi procuraturilor raionale, în rezultatul a două demersuri a fost dispusă începerea procedurii disciplinare şi alte 3 cazuri se află în proces de examinare.

 

Sesizare (art.25 lit.d) din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman))

Conform art.25 lit.d) din Legea nr. 52, Avocatul Poporului este în drept să sesizeze persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra cazurilor de neglijenţă în serviciu, de încălcare a eticii de serviciu, de tergiversare şi birocratism. Cu trimitere la această prevedere, în anul 2016 au fost înaintate 19 sesizări:

  • · Ministerului  Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - 5
  • · Ministerului Educaţiei -4
  • · Autorităţilor publice locale  -10

În aceste sesizări Avocatul Poporului a atenţionat autorităţile vizate asupra acţiunilor/inacţiunilor legate de victimizarea copiilor; asigurarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu favorabil pentru dezvoltarea armonioasă fizică şi psihică; asigurarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială, inclusiv a copiilor orfani; asigurarea dreptului la învăţătură; tulburarea ordinii publice pe timp de noapte; a dreptului la muncă şi protecţia muncii.

Avocatul Poporului a mai constatat că violări grave ale drepturilor omului au fost admise drept urmare a neglijenţei şi iresponsabilităţii manifestate de către persoane cu funcţii de răspundere. Cel mai frecvent sunt afectaţi în asemenea cazuri copiii, persoanele cu dizabilităţi şi cele în etate. În răspunsurile la cele 4 sesizări adresate Ministerului Educaţiei, Avocatul Poporului a fost informat că recomandările Ombudsmanului au fost luate în calcul şi că acestea au fost aplicate în practica educaţională.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost sesizat privind încălcarea dreptului la învăţătură şi protecţia familiei şi a copilului; lezarea dreptului copilului de a creşte într-un mediu favorabil pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă, încălcarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială, violenţa domestică asupra copilului din partea părinţilor. Autorităţile publice enumerate mai sus  s-au conformat sesizărilor primite şi au reacţionat în urma examinării acestora.

Potrivit art.19 alin.(5) din Legea nr.52, Avocatul Poporului examinează şi cereri orale, parvenite în cadrul audienţelor organizate nu mai rar decât o dată pe lună. Deşi noua lege nu prevede desfăşurarea activităţii de audienţă de către angajaţii Oficiului Avocatului Poporului, pe parcursul anului 2016, cetăţenii au fost audiaţi de către angajații Oficiului Avocatului Poporului din municipiul Chişinău şi cei ai reprezentanţelor din Cahul, Comrat şi Varniţa.

În această ordine de idei este necesar de menţionat că Oficiul Avocatului Poporului şi-a propus să schimbe procedura de audiere a cetăţenilor, astfel încât să nu substituie activitatea avocaţilor licenţiaţi, prin oferirea de consultaţii juridice. Persoanele care se vor adresa la Oficiul Avocatului Poporului vor fi ajutate să depună o cerere Avocatului Poporului, în cazul în care problema ţine de competenţa acestuia. În celelalte cazuri, vizitatorii vor fi îndrumaţi să se adreseze autorităţilor competente de a le soluţiona problema.

 

Audienţa cetăţenilor

Pe parcursul anului 2016, funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului au primit în audiență 2851 de persoane. La sediul central al OAP din Chişinău s-au adresat 1078 cetăţeni (38%), la Reprezentanţa Comrat a OAP  - 1193 de cetăţeni (42%), Reprezentanţa Cahul a OAP a primit în audiență 429 de persoane (15%),  iar Reprezentanţa Varniţa – 151 de cetăţeni (5%).

Textul Informației în format pdf