Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

PRELUNGIREA CONCURSULUI DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI

Oficiul Avocatului Poporului anunță prelungirea concursului de selectare a unui expert/grup de experți pentru elaborarea Raportul tematic „Evaluare a Curriculum național la disciplinele care contribuie la pregătirea copilului către viața adultă: dezvoltarea personală; Drepturile Copilului și Ombudsmanul Copilului; educația sexuala cât și alte discipline opționale”.

 

Ofertanții pot fi persoane fizice și juridice.

Această inițiativă urmează a fi realizată potrivit Planului de acțiuni al Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2021 și Acordului încheiat între Oficiul Avocatului Poporului și UNICEF. Scopul de bază al inițiativei este de a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor copilului în Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale expertului

  1. Acumularea informaţiilor relevante, date statistice;
  2. Generalizarea şi analiza informaţiei prezentate de către angajații Oficiului Avocatului Poporului;
  3. Elaborarea proiectului Raportului, în baza reperelor metodologice oferite;
  4. Coordonarea proiectului cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și elaborarea variantei finale a Raportului.

 Termenul limită pentru realizarea sarcinilor – iunie 2021.

 Cerințe față de candidat

Studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, educației, sociologiei sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;

Experiență profesională de elaborare a metodologiilor, studiilor, rapoartelor;

Experiență de colaborare cu autorități publice (servicii de consultanță și expertiză în domeniul relevant);

Experiență de cel puțin 5 ani de activitate în domeniul educație.

 Ofertantul va depune, ca parte obligatorie a ofertei sale, dovezi documentare/link-uri ce confirmă prestarea serviciilor similare.

 

 Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

Studii și abilități

Studii în domeniul dreptului, drepturilor omului, sociologiei, educației sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor 

5

 

Motivarea candidatului exprimată în scrisoarea de intenție. În special abilități de analiză și sinteză; comunicare avansata în limba română, expunere și scriere coerentă ; lucru în echipă; elaborare a  rapoartelor, studiilor; materialelor/documentelor  analitice/metodologice.

5

Experiență profesională

Experiență de elaborare a metodologiilor, rapoartelor, studiilor 

20

Experiență de colaborare cu autorități publice (servicii de consultanță și expertiză), societatea civilă, în domeniul relevant

5

Experiență de cel puțin 5 ani de activitate în domeniul educație

 

15

 Viziunea privind realizarea sarcinilor

Metodologia de lucru propusă a fi utilizată

10

Oferta financiară*

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț. Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.

40

Total

 

       

 * Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

 

  Conținutul dosarului de participare la concurs

  1. CV-ul/le candidatului/ților sau profilul organizației reprezentante;
  2. Scrisoare de intenție
  3. Oferta financiară;
  4. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare.

 * În Oferta financiară se va indica prețul total pentru serviciile specificate, în lei moldovenești.  Prețul total brut include toate taxele, impozitele, reținerile sociale și fiscale aferente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. De asemenea, se va indica numărul de zile lucrătoare pentru executarea sarcinilor și livrarea produselor, cu detalierea costurilor pe categorii. Oferta va include toate costurile aferente contractului. Oficiul Avocatului Poporului nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

Valoarea estimativă pentru prestarea serviciilor – 23 000 lei

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare.

 Aranjamente instituționale

 Oficiul Avocatului Poporului va încheia cu expertul un contract de prestare a serviciilor, conform condițiilor indicate în Invitația de participare la concurs.

 În procesul de prestare a serviciilor, expertul va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

 Oficiul Avocatului Poporului va efectua plata după prestarea serviciilor, în baza unui act de predare – primire sau a facturii fiscale în cazul persoanelor juridice.

 Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa ombudsman@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului:„OAP/concurs/expert_Curriculanationala”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30 martie 2021, ora 24:00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 

 

PRINT
218
Font Resize