Ombudsman
OMBUDSMANUL COPILULUI

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs de selectare a unui expert pentru participare și implimentare a proiectului ENOC-UNICEF, de inițiativă pentru o evaluare a impactului COVID-19 asupra mai multor țări și a măsurilor luate de state privind protecția drepturilor copiilor.

Ofertanții pot fi persoane fizice și juridice.

Această inițiativă urmează a fi realizată potrivit Planului de acțiuni al Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2021 și Acordului încheiat între Oficiul Avocatului Poporului și UNICEF. Scopul de bază al inițiativei este de a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor copilului în Republica Moldova.

 Sarcinile de bază ale expertului

  1. Acumularea informaţiilor relevante;
  2. Elaborarea metodologiei, evaluare și analiză;
  3. Elaborarea Raportului final, în baza metodologiei;
  4. Coordonarea proiectului cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, ENOC și reprezentanții UNICEF.

 Termenul limită pentru realizarea sarcinilor – 27 iulie 2021.

 

 Cerințe față de candidat

Studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, sociologiei, asistenței sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;

Experiență profesională de elaborare a metodologiilor, studiilor, rapoartelor;

Experiență de colaborare cu autorități publice și organizații internaționale (servicii de consultanță și expertiză în domeniul relevant);

Experiență de cel puțin un an de activitate în domeniul drepturilor copilului.

O altă limbă de circulație internațională, nivelul de cunoaștere B1 va constitui un avantaj

 Ofertantul va depune, ca parte obligatorie a ofertei sale, dovezi documentare/link-uri ce confirmă prestarea serviciilor similare

 

 Criteriile de evaluare

Punctaj maxim

Studii și abilități

Studii în domeniul dreptului, drepturilor omului, sociologiei, asistenței sociale sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor 

10

Experiență profesională

Experiență de elaborare a metodologiilor, rapoartelor, studiilor 

15

Experiență de colaborare cu autorități publice și organizații internaționale (servicii de consultanță și expertiză), societatea civilă, în domeniul relevant

10

Experiență de cel puțin un an de activitate în domeniul drepturilor copilului

15

Oferta financiară*

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț. Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.

50

Total

100

     

 * Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

 

  Conținutul dosarului de participare la concurs

  1. CV-ul/le candidatului/ților sau profilul organizației reprezentante;
  2. Oferta financiară;
  3. Dovezi documentare/link-uri ce confirmă experiența profesională/prestarea serviciilor similare.

 * În Oferta financiară se va indica prețul total pentru serviciile specificate, în lei moldovenești.  Prețul total brut include toate taxele, impozitele, reținerile sociale și fiscale aferente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. De asemenea, se va indica numărul de zile lucrătoare pentru executarea sarcinilor și livrarea produselor, cu detalierea costurilor pe categorii. Oferta va include toate costurile aferente contractului. Oficiul Avocatului Poporului nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare.

 Aranjamente instituționale

 Oficiul Avocatului Poporului va încheia cu expertul un contract de prestare a serviciilor, conform condițiilor indicate în Invitația de participare la concurs.

 În procesul de prestare a serviciilor, expertul va comunica direct cu persoanele responsabile desemnate din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, precum și cu reprezentanții organizațiilor internaționale ENOC/UNICEF.

 Oficiul Avocatului Poporului va efectua plata după prestarea serviciilor, în baza unui act de predare – primire sau a facturii fiscale în cazul persoanelor juridice.

 Modul de prezentare a dosarului:

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa ombudsman@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: OAP/concurs/expert_ENOCUNICEF”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 februarie 2021, ora 24:00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Ofertanții vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului până la data de 19 februarie 2021.

 

 

 

PRINT
65
Font Resize