Ombudsman
Comunicare

APEL PUBLIC de consultare a opiniei asupra Conceptului unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova

Proiectul de concept  a fost elaborat de Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și este propus spre examinare și dezbateri reprezentanților societății civile, ai grupurilor profesionale, organizațiilor sindicale, mass-media, oricărei persoane interesate care poate fi apărător al drepturilor omului.

Necesitatea creării unor reglementări privind ADO reiese și din angajamentele asumate de Republica Moldova prin susținerea tuturor rezoluțiilor și declarațiilor comune cu privire la apărătorii drepturilor omului la Adunarea Generală a ONU și la Consiliul pentru Drepturile Omului.

Conceptul avansat de Oficiul Avocatului Poporului are la bază un model de lege cu privire la recunoașterea și protecția apărătorilor drepturilor omului, elaborat de 27 de experți cu renume mondial, care au efectuat cercetări juridice comparative și au identificat atât bunele practici, cât și practici restrictive în recunoașterea și protecția apărătorilor. Proiectul de lege-model ia în calcul aproximativ 40 de jurisdicții naționale. De asemenea, au fost consultați peste 500 de apărători ai drepturilor omului din peste 110 state din lume.

La nivel internațional, în ultimul timp, subiectul apărătorilor drepturilor omului (ADO) a luat amploare. Acest fenomen s-a intensificat, mai ales în condițiile în care autoritățile din mai multe state din lume, sub pretextul măsurilor de combatere a crizei pandemice cauzate de COVID-19, au restrâns frecvent nejustificat drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Măsurile de sănătate publică și puterile guvernamentale extinse pe fondul unei pandemii globale au afectat și drepturile apărătorilor drepturilor omului.  

Mai multe structuri internaționale și-au propus să realizeze acțiuni în scopul monitorizării stării de lucruri în această privință și pentru redresarea acesteia. Printre  acestea sunt și organizațiile instituțiilor naționale pentru drepturile omului, precum Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), ale căror membru este și Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova, care își propun adoptarea unui Plan de acțiune global pentru a sprijini protecția și promovarea apărătorilor drepturilor omului și a spațiului civic.

Apărătorii Drepturilor Omului joacă un rol-cheie în: documentarea actelor de violență; acordarea de asistență juridică, psihologică, medicală sau de altă natură victimelor încălcărilor  drepturilor omului; combaterea impunității persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului și sporirea sensibilizării cu privire la drepturile omului și la apărătorii lor la nivel național, regional și internațional. Apărătorii Drepturilor Omului au o contribuție majoră, în special prin organizațiile lor, la punerea în aplicare a tratatelor internaționale privind drepturile omului. O altă acțiune semnificativă întreprinsă de Apărătorii Drepturilor Omului se referă la educația și formarea în domeniul drepturilor omului.

Cu toate acestea, din cauza angajamentului lor față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Apărătorii Drepturilor Omului sunt în multe cazuri ținta actelor de represiune ale autorităților statale, grupurilor private sau para-statale: legi și practici restrictive în materie de libertăți de asociere, exprimare, întrunire pașnică, campanii de denigrare, rele tratamente, amenințări cu moartea, arestări și detenții arbitrare. Iată de ce este important să se asigure siguranța și protecția acestora.  

Recunoașterea legală și protecția Apărătorilor Drepturilor Omului sunt cruciale pentru a se asigura că aceștia pot lucra într-un mod sigur, au un mediu de susținere și sunt liberi de atacuri, represalii și restricții nerezonabile. De asemenea ar contribui la realizarea obiectivelor mai largi de apărare a drepturilor omului și promovarea democrației, bunei guvernări, dezvoltării durabile și respectului pentru statul de drept. 

La 9 decembrie 1998, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația privind dreptul și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organelor societății de a promova și proteja drepturile omului și libertățile fundamentale recunoscute universal, cunoscută ca Declarație privind apărătorii drepturilor omului. Declarația prevede sprijinul și protecția Apărătorilor Drepturilor Omului în contextul activității lor.  

În rezumatul Declarației, sunt prezentate drepturile, modalitățile de protecție ale apărătorilor drepturilor omului, obligațiile statelor și responsabilitățile celor implicați în acest sistem.[1]

Urmare a adoptării acestui instrument în anul 2000[2], s-a decis desemnarea unui Raportor Special pentru apărătorii drepturilor omului care are drept scop monitorizarea implementării Declarației vizate prin examinarea de apeluri urgente și efectuarea de vizite ad-hoc sau regulate în statele relevante[3].  

Adunarea Generală a ONU a adoptat mai multe rezoluții cu privire la Apărătorii Drepturilor Omului, precum și documente mai practice, cum ar fi Ghidul pentru depunerea plângerilor la Reprezentantul special al ONU cu privire la încălcările normelor prevăzute în Declarația privind apărătorii drepturilor omului. De asemenea, ONU a adoptat alte documente care, deși nu vizează direct protecția apărătorilor drepturilor omului, au o influență asupra acestui subiect/domeniu, cum ar fi Principiile de la Paris – Principii referitoare la Statutul Instituţiilor Naţionale[4]. Acestea creează baze pentru reglementare și punere în aplicare a standardelor de activitate a instituțiilor naționale pentru apărarea drepturilor omului, care contribuie la protecția ADO.

În anul 2008 Consiliul Europei a adoptat o Declarație privind apărătorii drepturilor omului. Potrivit acesteia, Comisarul CoE este împuternicit să asigure protecția Apărătorilor Drepturilor Omului. În Declarație au fost menționate principalele impedimente în activitatea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv probleme de protecție și s-au făcut mai multe recomandări statelor membre în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de activitate a Apărătorilor Drepturilor Omului. 

În Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012[5], se menționează că problema Apărătorilor Drepturilor Omului este una care necesită atenție maximă, „întrucât apărătorii drepturilor omului sunt actori esențiali în protejarea și promovarea drepturilor omului și în consolidarea democrației” (punctul G).  

În august 2018, Raportorul Special al Organizației Națiunilor Unite privind situația apărătorilor drepturilor omului a efectuat o vizită în Republica Moldova, în urma căreia a  prezentat un Raport special[6] la sesiunea Consiliului ONU pentru drepturile omului din 2019.

 Raportorul special a înaintat Statului un șir de recomandări, una dintre care fiind  examinarea posibilității elaborării și adoptării unei legi speciale privind apărătorii drepturilor omului.

La rândul său, Oficiul Avocatului Poporului a constatat mai multe situații în care s-a admis încălcarea drepturilor Apărătorilor Drepturilor Omului. Agravarea situației ADO a devenit mai pronunțată în perioada pandemică.  La începutul pandemiei Covid-19, Avocatul Poporului a venit cu reacții în care s-a referit la atacurile împotriva mass-media. Avocatul Poporului a reafirmat că libertatea de exprimare și libertatea mass-media sunt cruciale pentru funcționarea unei societăți democratice și continuă să fie așa și pe timpul pandemiei COVID-19.  

Ombudsmanul a mai amintit de faptul că pe lângă angajamentele asumate de Republica Moldova privind garantarea libertății de exprimare și a libertății presei, autoritățile mai au și obligații cu privire la protecția apărătorilor drepturilor omului, în a căror categorie intră și mass-media. Avocatul Poporului a chemat autoritățile să respecte normele și standardele internaționale privind protecția și siguranța jurnaliștilor[7] și să înceteze denigrarea presei. 

În contextul celor menționate supra privind situația Apărătorilor Drepturilor Omului și având la bază standardele și recomandările organismelor internaționale, inclusiv recomandarea Raportorului special ONU,  Michael Forst,  Avocatul Poporului pledează pentru instituirea unor reglementări privind ADO în Republica Moldova.

După elaborarea Conceptului privind necesitatea reglementării juridice a protecției ADO, în cazul susținerii acestei inițiative Oficiul Avocatului Poporului își propune elaborarea unui proiect lege specială cu suportul societății civile. În cazul atingerii unui consens  pe subiectul vizat, Avocatul Poporului consideră important ca acesta să fie discutat ulterior în cadrul unor ședințe de lucru cu participarea autorităților statului, ținând cont de complexitatea, necesitatea și importanța problemei.  

Deși cadrul național include legi cu privire la categorii de persoane care se încadrează în noțiunea de Apărători ai Drepturilor Omului, legile în cauză nu specifică faptul că ei pot fi Apărători ai Drepturilor Omului, precum și nu conțin prevederi cu privire la protecția acestora în calitate de Apărători ai Drepturilor Omului. În general, în legislația națională nu există noțiunea de Apărător ai Drepturilor Omului. 

Adoptarea unei legi speciale sau completarea cadrului legal cu  reglementări exprese privind Apărătorii Drepturilor Omului ar constitui recunoașterea faptului că există  o categorie de persoane (ADO), care necesită garanții de securitate  speciale și nu în ultimul rând, obligațiile Apărătorii Drepturilor Omului trebuie susținuți în activitatea lor, protejați de atacuri, represalii și restricții nerezonabile. Recunoașterea și asigurarea unei protecții efective a apărătorilor drepturilor omului prin lege va contribui la promovarea democrației, buna guvernare, dezvoltarea durabilă și respectarea statului de drept.

În contextul conceptului unei legi despre ADO, menționăm că ia amploare de asemenea și Campania de susținere a copiilor- apărători ai drepturilor omului[8]. Astfel fenomenul Copiii-apărătorii drepturilor omului se răspândește și este susținut de societate, vocea acestor copii trebuie să fie auzită și ei de asemenea trebuie să beneficieze de protecție și anumite garanții.  Avocatul Poporului pentru drepturile copilului propune includerea în conceptul de lege discutat a unui capitol cu prevederi despre copiii-apărători ai drepturilor omului și Ombudsmanul Copiilor ca mecanism de apărare a copiilor –apărători ai drepturilor omului.

În contextul celor expuse mai sus, Avocatul Poporului lansează apelul public pentru consultarea opiniei apărătorilor drepturilor omului, a reprezentanților societății civile, în privința Conceptului unei legii cu privire la protecția Apărătorilor Drepturilor Omului.

 De asemenea Avocatul Poporului pentru drepturile copilului lansează apelul de a se expune pe marginea necesității de a include în conceptul propus un capitol cu prevederi despre copiii-apărători ai drepturilor omului și Ombudsmanul Copiilor ca mecanism de apărare a copiilor –apărători ai drepturilor omului.

 Opinia și propunerile/sugestiile la proiectul de Conceptul unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova  le puteți transmite până la data de 20 ianuarie 2022 la adresa de email: anastasia.catan@ombudsman.md          

 

[1] https://www.ohchr.org

[2] http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000.61.Sp?Opendocument

[3] http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx

[4] Adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993

[5] Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2012 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului (2011/2185(INI))

[6] Raportul special privind situația apărătorilor drepturilor omului. Declarație la sfârșit de misiune a lui Michael Forst, Raportor Special al Națiunilor Unite privind situația apărătorilor drepturilor omului referitoare la vizita sa în RM, 25-29 iunie 2018

[7] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1

[8] https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/final-implementation-guide-the-rights-of-child-human-rights-defenders-forweb.pdf

PRINT
1586
Font Resize