Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Documente

Adresarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Consiliile municipale și raionale pentru protecția drepturilor copilului
27 iunie 2023
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, îngrijorat de creșterea numărului de incidente cu implicarea copiilor, amintește despre necesitatea și importanța aplicării mecanismului intersectorial de cooperare în vederea asigurării securității copiilor în perioada vacanței. 
În scopul implementării depline a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a înaintat în temeiul art. 27 lit. a) al Legii 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Comisiei protecție socială, sănătate și familie și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, propuneri de modificare a Legii 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni
26 iunie 2023
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a constatat tratamentul defavorizat generat de Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, în măsura în care se referă la copiii cu dizabilități. Potrivit art. 2 alin. (2) „în cazul în care persoana îndeplinește condițiile pentru obținerea mai multor tipur Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a constatat tratamentul defavorizat generat de Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, în măsura în care se referă la copiii cu dizabilități. Potrivit art. 2 alin. (2) „în cazul în care persoana îndeplinește condițiile pentru obținerea mai multor tipuri de alocații, stabilite prin lege, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, acesteia i se stabilește o singură alocație”. Ombudsmanul consideră că această prevedere vine în contradicție cu principiul interesului superior al copilului, iar obligația statului este să facă diferența dintre situațiile specifice, dar care pot fi întrunite simultan la unii copii. Este cazul copiilor care odată ce beneficiază de alocație pentru grad de dizabilitate, urmare a decesului unuia dintre întreținători, nu pot beneficia simultan și de alocație pentru pierderea întreținătorului. Acest lucru vine în contradicție cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, ce urmărește să asigure atît respectarea deplină cît și eficacitatea tuturor drepturilor recunoscute în Convenție. Un element important în viziunea Ombudsmanului, este situația de vulnerabilitate a copilului, cum ar fi dizabilitatea. Interesul superior al unui copil aflat într-o situație specifică de vulnerabilitate poate fi diferită de al altor copii. Autoritățile și factorii de decizie în acest caz, trebuie să ia în considerație diferitele tipuri și grade de vulnerabilitate pentru fiecare copil în parte, deoarece fiecare copil este unic și fiecare situație de vulnerabilitate trebuie evaluată în funcție de unicitatea copilului și situația în care se află.
Adresarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului către Ministerul Educației și Cercetării cu privire la securitatea copiilor în timpul vacanței de vară
30 mai 2023
În contextul finisării anului de învățământ 2022/2023 și începerea vacanței de vară pentru copii, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, îndeamnă autoritățile publice să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea securității copiilor. 
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat control parlamentar asupra respectării drepturilor copiilor rămași fără îngrijire părintească
29 iulie 2022
În vederea asigurării unui mediu favorabil dezvoltării copilului rămas fără ocrotire părintească, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Doamna Maia Bănărescu, a solicitat  control parlamentar asupra respectării drepturilor copilului la îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist, ca serviciu specializat Mai mult În vederea asigurării unui mediu favorabil dezvoltării copilului rămas fără ocrotire părintească, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Doamna Maia Bănărescu, a solicitat  control parlamentar asupra respectării drepturilor copilului la îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist, ca serviciu specializat. În acest context, Comisia parlamentară drepturile omului și relații interetnice a realizat audieri parlamentare pe marginea subiectului abordat, constatând impedimente în procesul de aplicare a cadrului normativ în domeniul asistenței sociale specializate ce ține de remunerarea asistentului parental, corespunzător timpului lucrat și numărului de copii pe care îi are în îngrijire. Se atestă problemă majoră și referitor la indemnizațiile mici care nu acoperă necesitățile depline a copilului, precum și lipsa mecanismelor atractive de motivare a personalului din Serviciul asistență parentală profesionistă. În scopul asigurării implementării eficiente a Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 și a Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr. 760 din 17.09.2014, Comisia parlamentară, prin Decizia CDO-06 nr. 303 din 05 iulie 2022, a dispus ca instituțiile responsabile să țină cont de recomandările formulate.    
AVOCAȚII POPORULUI SUSȚIN EFORTUL GUVERNULUI DE A ÎMBUNĂTĂȚI MECANISMELE DE ASIGURARE A DREPTURILOR VICTIMELOR ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ ȘI VIOLENȚA ÎN FAMILIE
27 iulie 2022
În activitatea de monitorizare, Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, au insistat continuu asupra vulnerabilității victimelor infracțiunilor, în special în cazurile infracțiunilor de violență în familie, privind viața sexuală, când acestea sunt copii, femei, persoane cu dizabilități, în etate sau alte categorii mai s Mai mult În activitatea de monitorizare, Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, au insistat continuu asupra vulnerabilității victimelor infracțiunilor, în special în cazurile infracțiunilor de violență în familie, privind viața sexuală, când acestea sunt copii, femei, persoane cu dizabilități, în etate sau alte categorii mai sensibile. În ședința din 22 iulie anul curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege ce prevede modificarea mai multor acte normative pentru a asigura drepturile victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Conform obiectivului general declarat, proiectul are scopul de a fortifica drepturile materiale și procesuale ale victimelor infracțiunilor de violență în familie și a infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală prin adaptarea cadrului normativ intern la standardele și practicile internaționale. Proiectul de lege a fost susținut de către Avocații Poporului, mai ales că este continuitatea rapoartelor, recomandărilor, făcute pe parcursul exercitării mandatului. Este binevenită intenţia autorilor de proiect de a contribui la crearea unei justiţii prietenoase copilului prin asigurarea audierii tuturor martorilor minori în condiţii speciale, nu doar a celor până la vârsta de 14 ani. Ombudsmanul Copilului a pledat pentru acest fapt în recomandările sale anterioare şi a fost pentru promovarea lui.[1] La fel, necesitatea noilor modificări, care instituie măsuri suplimentare de protecție a victimelor, s-a resimțit stringent în perioada pandemică. Măsurile restrictive adoptate la nivel mondial au intensificat riscul de violență în familie, iar statele au fost îndemnate să depună eforturi semnificative pentru a aborda amenințarea COVID -19, dar fără a neglija femeile și copiii, care sunt cele mai frecvente victime ale violenței domestice.[2] Fenomenul violenței sub toate formele ei și în diferite circumstanțe (în familie, la locul de muncă, într-o relație, în situații de urgență și crize umanitare, în contextul minorităților etnice etc.) are consecințe grave asupra sănătății fizice și psihice ale victimelor. În pofida măsurilor deja întreprinse pentru asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie,  mai sunt necesare eforturi semnificative pentru prevenirea și, ulterior, eliminarea violenței. Nota de sinteză „Combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor în Europa de Est și Asia Centrală”[3], elaborată de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, evidențiază faptul că statul finanțează insuficient serviciile și programele de prevenire, dar și asistența financiară a victimelor violenței. Nicio țară nu are linii bugetare specifice pentru prevenirea violenței bazate pe gen. Alocațiile bugetare par să fie adesea oferite autorităților locale fără orientări de finanțare specifice. Serviciile sponsorizate sau administrate de stat, cum ar fi clinicile și centrele de asistență socială, de multe ori dispun de resurse și capacități limitate. Multe servicii, cum ar fi adăposturile și liniile de asistență telefonică, sunt administrate de ONG-uri, care sunt sprijinite insuficient sau nu sunt sprijinite deloc de către stat, ceea ce le face nesustenabile pe termen lung. Este finanțată insuficient și instruirea principalelor instituții și a specialiștilor, cum ar fi polițiștii, judecătorii, lucrătorii sociali și medicali, care, de multe ori, nu au capacitatea de a-și îndeplini obligațiile. Avocații Poporului vor monitoriza în continuare acest segment și vor susține activitățile menite să protejeze victimele infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie. Totodată, Ombudsmanii consideră că eforturile statului în consolidarea mecanismului de implementare a Convenției de la Istanbul trebuie să aibă o continuitate, astfel încât să fie exclusă orice formă de discriminare față de grupurile vulnerabile menționate supra, în special față de femei. [1] http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-audierea-in-conditii-speciale-a-copilului-victima-martor-al-infractiunii-inseamna-protejarea-acestuia-impotriva-riscului-unei-traumatizari-repetate-revictimizari/ [2] http://ombudsman.md/news/statele-trebuie-sa-combata-violenta-in-familie-in-contextul-carantinei-din-cauza-covid-19-declara-expertul-onu-in-drepturi/ [3]https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Combating%20violence%20against%20women_Issue6_Rom_sm_0.pdf
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a înaintat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova o propunere de perfecționare a legislației privind întreținerea de către părinți a copiilor majori care își continuă studiile
25 iulie 2022
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a înaintat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova o propunere de perfecționare a legislației din domeniul dreptului familiei, în vederea asigurării întreținerii de către părinți a copiilor majori care își continuă studiile. La baza acestei inițiative au stat adresările părinților, dar și ale me Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a înaintat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova o propunere de perfecționare a legislației din domeniul dreptului familiei, în vederea asigurării întreținerii de către părinți a copiilor majori care își continuă studiile. La baza acestei inițiative au stat adresările părinților, dar și ale mediului academic.  Obligația părinților de a-și întreține copiii este un element indispensabil al relațiilor patrimoniale dintre aceștia și garanția unei dezvoltări fizice, psihologice armonioase a copiilor. Minorii sunt îndreptățiți la întreținere atât timp, cât nu își pot asigura surse de existență de sine stătător (locuință, hrană, îmbrăcăminte, cheltuieli de educație și formare profesională etc.). În legislația Republicii Moldova această perioadă durează până la atingerea vârstei de 18 ani, cu excepția copiilor majori inapți de muncă care pot pretinde întreținere de la părinți și după majorat. Practica statelor membre ale Uniunii Europene denotă faptul reglementării în legislațiile lor naționale a obligației părinților de a-și întreține copiii deveniți majori și apți de muncă, dar care nu sunt independenți din punct de vedere financiar, și continuă studiile la o instituție de învățământ superior. Preluarea acestui model în legislația națională va fi un stimul suplimentar pentru copiii care doresc continuarea studiilor, dar optează pentru încadrare în câmpul muncii (necalificate) din lipsa întreținerii din partea părinților. Situația este și mai vulnerabilă în cazul copiilor ai cărui părinți/părinte nu coabitează cu acesta și au temei de a se eschiva de la plata unei pensii de întreținere. Anume această situație a fost motivul principal care a determinat Ombudsmanul copilului să înainteze propunerea de completare a Codului Familiei cu norme juridice care să reglementeze obligația legală de întreținere a copiilor majori care își continuă studiile. Pentru a diminua sarcina financiară care ține de obligația părinților s-a propus introducerea unei limite de vârstă până la care poate fi pretinsă întreținerea – 23 de ani.  
Regulamentul Consiliului Consultativ al Copiilor pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului (Ombudsmanul Copilului) din cadrul Oficiului Avocatului Poporului
25 mai 2022
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu și Direcția drepturile copilului a OAP au elaborat  Regulamentul Consiliului Consultativ al Copiilor de pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului (Ombudsmanul Copilului) din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Textul documentului a constituit subiectul unor dicuții desf Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu și Direcția drepturile copilului a OAP au elaborat  Regulamentul Consiliului Consultativ al Copiilor de pe lângă Avocatul Poporului pentru drepturile copilului (Ombudsmanul Copilului) din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Textul documentului a constituit subiectul unor dicuții desfășurate cu participarea a mai mulți copii, inclusiv  în cadrul unei ședințe on-line cu 25 de copii care au participat la atelierele de consultare a opiniei referitor la documentul respectiv.
Monitorizărea implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului înaintate pe parcursul mandatului la compartimentul drepturile copiilor plasaţi în Centrele de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilităţi (Orhei şi Hânceşti)
16 mai 2022
Urmare a monitorizării implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului înaintate, pe parcursul mandatului, la compartimentul copiilor plasaţi în Centrele de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilităţi (Orhei şi Hânceşti) s-a elaborat sinteza „Evaluarea situaţiei copiilor plasaţi în casele-internat pentru copii cu d Mai mult Urmare a monitorizării implementării recomandărilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului înaintate, pe parcursul mandatului, la compartimentul copiilor plasaţi în Centrele de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilităţi (Orhei şi Hânceşti) s-a elaborat sinteza „Evaluarea situaţiei copiilor plasaţi în casele-internat pentru copii cu deficienţe mintale Orhei şi Hânceşti în proces de dezinstituţionalizare”. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a concluzionat că unele recomandări înaintate anterior cu privire la condiţiile de plasament, mecanismul de incluziune socială, diminuarea coraportului personal de îngrijire-tutelaţi, nu au fost implementate, iar altele - doar parţial implementate.
Respectarea drepturilor copiilor pe perioada plasării în Centrul Ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii Cornești și Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Târnova
16 mai 2022
Pe parcursul mandatului său, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a fost preocupat de problematica respectării drepturilor copiilor pe parcursul plasării în Centrele de ftiziopneumologie menționate. Scopul monitorizării inițiate a constat în analiza procesului de plasament și respectarea drepturilor copiilor pe perioada plasării în Centru Mai mult Pe parcursul mandatului său, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a fost preocupat de problematica respectării drepturilor copiilor pe parcursul plasării în Centrele de ftiziopneumologie menționate. Scopul monitorizării inițiate a constat în analiza procesului de plasament și respectarea drepturilor copiilor pe perioada plasării în Centrul Ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii Cornești și Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru Copii Târnova.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Curții Constituționale exercitarea controlului constituționalității unei sintagme din art. 11 alin. (1) lit. c) a Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000
10 februarie 2022
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Curții Constituționale exercitarea controlului constituționalității  unei sintagme din art. 11 alin. (1) lit. c) a Legii cetățeniei Republicii Moldova  nr. 1024/2000 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Ministerului Justiției examinarea oportunității operării unor mod Mai mult Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Curții Constituționale exercitarea controlului constituționalității  unei sintagme din art. 11 alin. (1) lit. c) a Legii cetățeniei Republicii Moldova  nr. 1024/2000 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Ministerului Justiției examinarea oportunității operării unor modificări/rezerve ce țin de aplicarea prevederilor art. 11 alin (1) lit. a) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, nr. 1024/2000, în  contextul copiilor născuți în afara teritoriului țării, ai căror părinți sau unul din ei la momentul nașterii erau cetățeni ai Republici Moldova a servit subiectul adresării Către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului au parvenit adresări în care se invocă situațiile problematice, care apar în cazul nașterii copiilor în afara țării, dar părinții cărora sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar nu au avut nici o legătură juridică cu statul.  În scopul examinării oportunității operării unor modificări/rezerve ce țin de aplicarea prevederilor art. 11 alin (1) lit. a) Avocatul Poporului a înaintat propuneri în acest sens Ministerului Justiției.  Referitor la o altă situație problematică despre care a fost sesizat Avocatul Poporului se constată în cazul copiilor născuți pe teritoriul țării dar din părinți care dețin cetățenia altui stat sau unul din ei este apatrid sau beneficiază de protecția internațională, iar celălalt este cetățean străin. În contextul dat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat Curții Constituționale exercitarea controlului constituționalității  din art. 11 alin. (1) lit. c) a Legii cetățeniei Republicii Moldova  nr. 1024/2000.
Font Resize